Spring naar content

Onderscheidingen

De gemeente heeft verschillende onderscheidingen voor mensen die zich inzetten voor de Burense samenleving.

Meer informatie

Als u iemand kent die een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt u hem of haar daarvoor voordragen. Dit kan voor een onderscheiding in de Orde van de Nederlandse Leeuw of een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau.

Voordragen

U kunt iemand voordragen via de website lintjes.nl. De gegevens komen terecht bij de gemeente. Dan wordt in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd wat u kunt doen.

Hoe lang duurt het?

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Na aanvraag duurt het minimaal 6 maanden tot de uitreiking van een koninklijke onderscheiding.

Wilt u dat de onderscheiding tijdens de ‘lintjesregen’ voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan vóór 1 juli in het jaar ervoor bij de gemeente in. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid? Dan moet u het voorstel tenminste 6 maanden van tevoren naar de gemeente sturen.

Hoe wordt uw voordracht beoordeeld?

 • De gemeente controleert uw voorstel.
 • De burgemeester brengt dan een advies uit aan de Commissaris van de Koning.
 • Die geeft vervolgens ook een advies en stuurt dit aan de Kanselarij der Nederlandse Orden.
 • Deze geeft een zwaarwegend advies aan de minister die het aangaat. Als de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.
 • De burgemeester laat u weten wat de uitkomst is.

Een Koninklijke Erepenning is een onderscheiding voor verenigingen en instellingen. De Koninklijke Erepenning kunt u krijgen bij de viering van een bijzonder jubileum.

Alleen een vereniging of instelling die minimaal 50 jaar bestaat kan een Koninklijke Erepenning krijgen. De Koninklijke Erepenning wordt uitgereikt bij de viering van het 50-jarig bestaan of bij een volgende 25 jaar (bijvoorbeeld bij het 75- of 100-jarig bestaan). In zeer bijzondere gevallen is een uitzondering mogelijk. Een bond of overkoepelende organisatie kan de Koninklijke Erepenning niet krijgen.

Op de website van Het Koninklijk Huis leest u aan welke eisen u moet voldoen om de Koninklijke Erepenning te krijgen.

U vraagt de Koninklijke Erepenning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw vereniging of instelling gevestigd is. Leg duidelijk uit waarom uw vereniging of instelling de Koninklijke Erepenning verdient. Geef hierbij ook informatie over de ontstaansgeschiedenis, het doel van de vereniging en de soort activiteiten.

Dien uw aanvraag minimaal 6 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum in. U krijgt vanzelf bericht of u de Koninklijke Erepenning krijgt. De koning wijst de Koninklijke Erepenning toe.

Een gemeentelijk decoratiestelsel vormt een goede aanvulling op het landelijk decoratiestelsel. De voorwaarden voor het landelijke stelsel bieden vanwege de strakke richtlijnen niet altijd uitkomst. Daarnaast kan met een gemeentelijk stelsel juist de specifieke gemeentelijke waardering meer tot uiting komen.

De gemeente Buren kent 4 onderscheidingen:

 • Ereburgerschap: De gemeente Buren verleent het Ereburgerschap als blijk van hoogste waardering en dankbaarheid voor bewezen diensten. Zowel inwoners als niet-inwoners van de gemeente Buren kunnen er voor in aanmerking komen.
  Het gaat bij verlening van het Ereburgerschap om uitzonderlijke prestaties voor algemeen erkende verdiensten. De prestaties moeten betrekking hebben op het terrein van het maatschappelijk leven voor de gemeente en de gehele Burense gemeenschap, of een deel daarvan.
 • Gemeentelijke Erepenning: De gemeente Buren verleent de gemeentelijke Erepenning voor een inzet van grote betekenis voor de gemeente Buren en de plaatselijke samenleving. Zowel inwoners en niet-inwoners van Buren kunnen er voor in aanmerking komen. Het moet om iemand gaan, die voor een aanmerkelijke periode zeer bijzondere inzet heeft getoond voor de gemeente en de Burense gemeenschap, of een deel daarvan.
 • Burens Erezilver: Het Burens Erezilver is een dank- en eerbewijs voor iemand die zich op één of ander vlak in bijzondere zin heeft ingespannen voor de samenleving of één van de kernen van de gemeente Buren. Het moet hierbij gaan om een periode van meer dan 15 jaar. Zowel inwoners en niet-inwoners van Buren kunnen er voor in aanmerking komen.
  Denk bijvoorbeeld aan een vrijwilliger die zich lange tijd sterk heeft ingezet voor een vereniging of instelling; aan een ondernemer of medewerker van een bedrijf of instelling die bijzondere prestaties levert voor de Burense samenleving; of om een andere inwoner of niet-inwoner die zich in veel opzichten buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor individuele personen, groeperingen of organisaties en die daarmee de samenleving dient.
  Een lange en goede “staat van dienst” alléén is niet voldoende. Het moet gaan om verrichtingen die boven het directe club- en bedrijfsbelang uitstijgen. De verrichtingen moeten aantoonbaar ten goede zijn gekomen aan de gemeenschap.
 • Groot Burens Erezilver:  Alle verenigingen in de gemeente Buren die (statutair) 100 jaar bestaan kunnen een groot Burens Erezilver aanvragen. Dit Erezilver heeft een diameter van 7 cm en wordt aan de achterzijde gegraveerd.