Spring naar content

Nieuwe gemeentehuis

Op deze pagina leest u informatie over de bouw van het nieuwe gemeentehuis in Maurik. Deze pagina wordt de komende periode verder aangevuld. De eerste informatieavond vond plaats op 11 september. U leest hier het sfeerverslag van die avond.

Een samenvatting van de presentatie en de vragen wordt binnenkort gepubliceerd op onze website. Als u lid wilt worden van de klankbordgroep, kunt u zich aanmelden via nieuwbouwgemeentehuis@buren.nl.

Op maandag 11 september vond de eerste informatieavond plaats over het nieuwe gemeentehuis van onze gemeente. Tijdens deze avond werd toegelicht waarom gekozen is voor nieuwbouw, werden twee opties voor de locatie gepresenteerd en werd de tijdsplanning doorlopen. Ook het belang van participatie werd benadrukt.

Wethouder Karl Maier licht toe: ‘De kosten van het huidige gemeentehuis zijn veel hoger dan in vergelijkbare gemeentes. Daarnaast is het gebouw door onder andere hybride werken veel te groot. Door het bestaande gemeentehuis te verkopen en een kleiner, eenvoudiger en duurzamer gemeentehuis te bouwen, wordt jaarlijks geld bespaard. Denk hierbij aan exploitatielasten.’

Er zijn twee beoogde locaties voor het nieuwe gemeentehuis getoond. De ene ligt volledig in het water en de ander deels, maar deze locaties staan nog niet vast. Naar aanleiding van vragen die tijdens deze avond over de twee beoogde locaties zijn gesteld, wordt nu onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van nog een alternatieve locatie. Dirk Miltenburg, projectmanager: ‘Het nieuwe gemeentehuis zal maximaal twee bouwlagen zijn mogelijk met een kapconstructie, van ongeveer 1500 m² per laag.’ Het pand moet in 2026 gereed zijn. Er is anderhalf jaar voorbereidingstijd en anderhalf jaar tijd om te bouwen.

‘Het is erg belangrijk dat we onze inwoners op de hoogte houden en dat ze kunnen meedenken. Dit gaan we doen door informatieavonden, het opzetten van een klankbordgroep, een enquête, nieuwsbrief en via onze website’, zegt Dirk Miltenburg. ‘U kunt bijvoorbeeld meedenken over hoe de ontvangstruimte eruit komt te zien, de inrichting van de buitenruimte en wat het gemeentehuis nou ‘typisch Burens’ gaat maken.’

In het huidige gemeentehuis worden plus minus 75 sociale huurappartementen gerealiseerd door Thius. Deze appartementen zijn voor verschillende doelgroepen geschikt, van starters tot ouderen. De buitenkant van het pand gaat niet veel veranderen, behalve dat ieder appartement zoveel als mogelijk een balkon of terras krijgt.

Tijdens deze avond konden aanwezigen hun vragen stellen en zorgen uiten. Al deze vragen zijn op de avond zelf beantwoord. Een samenvatting van de presentatie en de vragen wordt binnenkort gepubliceerd op onze website. Als u lid wilt worden van de klankbordgroep, kunt u zich aanmelden via nieuwbouwgemeentehuis@buren.nl.

Vragen over de verkoop van het gemeentehuis:

Voor welk bedrag is het oude gemeentehuis verkocht en wat gaat het nieuwe gemeentehuis kosten?

Er wordt vanavond niet over bedragen gepraat, maar het huidige gemeentehuis is verkocht voor bijna het dubbele van de taxatiewaarde.

Is de grond om het gemeentehuis ook mee verkocht?

Nee, het gemeentehuis zelf is verkocht, maar de omliggende grond blijft eigendom van  de gemeente.

Vragen over het nieuwe gemeentehuis:

Blijft het gemeentehuis wel een plek waar je echt contact kunt hebben met iemand, in plaats van digitaal?

Ja, het is de bedoeling dat het contact met inwoners juist versterkt wordt door de indeling van het nieuwe gemeentehuis. Het aantal mensen dat direct in contact staat met de bezoekers van het gemeentehuis, vermindert niet.

Volstaat 3000m² aan oppervlakte voor het aantal mensen dat bij de gemeente werken?

Het aantal vierkante meters vraagt om een andere manier van hybride werken. De aanwezigheid van medewerkers moet anders verdeeld worden over de gehele werkweek, waar deels thuis werken de norm wordt.

Is het mogelijk dat het gemeentehuis maar één laag wordt? Bijvoorbeeld door de huidige parkeerplaatsen op te offeren?

Nee, er is 3000m² woonoppervlak nodig om alle functies een plek te geven in het gebouw. Als het nieuwe gemeentehuis één laag wordt, betekent dit dat al die vierkante meters op de begane grond zijn. Daarnaast zijn er ook eisen over de hoeveelheid parkeerplaatsen bij functionele gebouwen én bij de woningbouw die gerealiseerd wordt. 

Komt er een speciale aanvoerroute voor bouwverkeer?

Nee, de huidige toegangsroute wordt gebruikt.

Hoort inpassing in de omgeving ook bij het Programma van Ruimte?

Ja, de locatie, het landschap en de inpassing van het nieuwe gemeentehuis daarin worden meegenomen in dit programma.

Hoe wordt voorkomen dat het gebouw niet in de omgeving past?

Door een kleiner gebouw neer te zetten valt dit minder op dan het huidige gemeentehuis. Er zijn meerder methodes om een gebouw esthetisch te integreren in de omgeving, door gebruik van materialen en de gevelopbouw. Het opgaan in de omgeving is een duidelijk kader voor de architect.

Heeft de realisatie van het nieuwe gemeentehuis gevolgen voor de OZB van de inwoners van de gemeente?

Het nieuwe gemeentehuis zorgt voor een kostenvermindering van circa 250.000 euro per jaar, dat heeft invloed op onze gemeente. We proberen te voorkomen dat inwoners meer OZB moeten afdragen.

Is er rekening gehouden met bezwaren of een beroepsprocedure in de hele tijdslijn?

In de tijdslijn is rekening gehouden met de wettelijke bezwaarperiodes We proberen overige bezwaren zo veel mogelijk weg te nemen aan de voorkant.

Heeft de bouw van het gemeentehuis impact op andere nieuwbouwprojecten in het kader van stikstof?

Er wordt zoveel als nodig met elektrische bouwvoertuigen gereden als dat nodig blijkt te zijn om aan de norm te voldoen. Daarnaast wordt tijdens de exploitatiefase geen CO2 meer uitgestoten, want het pand wordt energieneutraal. Dus nee, dit zal geen impact hebben op andere projecten.

Is er een plattegrond van het nieuwe gemeentehuis beschikbaar?

Nee, nog niet. De afbeeldingen die vandaag getoond zijn, zijn niet meer dan een impressie en beoogde locatie, die nog niet zijn vastgesteld. Met behulp van participatie wordt hier een verdere invulling aan gegeven. Zodra er meer kaders  duidelijk zijn, delen wij deze in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in het huidige gemeentehuis.

Is al duidelijk wat de afstand van de gevels van achterliggende woningen tot het nieuwe gebouw wordt?

Nee, dit is nog niet duidelijk en/of vastgesteld. Zodra de locatie definitief is, communiceren wij daarover.

Vragen over de herbestemming van het bestaande gemeentehuis / vragen aan Thius:

Is de architect van het huidige gemeentehuis betrokken bij de verandering van het gebouw in appartementen?

Ja, die is aangesloten bij het architectenteam. Hij vindt het mooi dat zijn gebouw een tweede leven krijgt.

Doet Thius een financiële bijdrage aan het park, aangezien de gemeente eigenaar is en blijft van het park?

Via gemeentelijke belastingen wordt bijgedragen aan openbaar groen. Thius draagt niet financieel bij aan het in stand houden van het park.

Wat voor soort huishoudens kunnen er gaan wonen in het pand?

Ongeveer 80 procent van de huishoudens die Thius huisvest, bestaat uit één of twee personen. Het grootste deel van de huishoudens die in dit pand kunnen gaan wonen, zullen dus ook uit één of twee personen bestaan. Denk totaal dus aan ongeveer 150 personen.

Dit is een verslag van de vragen op de informatieavond. Aan de beantwoording kunnen geen rechten worden ontleend.

De aankomende  weken worden door een onderzoeksbureau voor de nieuwbouw van het gemeentehuis diverse zaken onderzocht op het buitenterrein, zoals een verkennend bodem-, water- en een ecologisch onderzoek. Er worden hierbij enkele monsters van het water en de grond genomen.

Deze informatie is belangrijk bij het plannen en ontwerpen van de nieuwbouw van ons gemeentehuis, en zodat we de impact op het milieu en omgeving kunnen minimaliseren.

Het onderzoeksteam is gedurende enige tijd actief in het onderzoeksgebied om de benodigde gegevens te verzamelen.

Voor vragen of opmerkingen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met projectmanager nieuwbouw Dirk Miltenburg via 140344 of een mail sturen naar: nieuwbouwgemeentehuis@buren.nl.

Ook voor algemene vragen of om u aan te melden voor de klankbordgroep kunt u een mail sturen naar nieuwbouwgemeentehuis@buren.nl.

Participatie oproep Klankbordgroep voor de Nieuwbouw van het Gemeentehuis
Op 30 mei 2023 heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om het huidige gemeentehuis te verkopen en een nieuw gemeentehuis te bouwen. De gemeente Buren zet hiermee een grote stap in de woningbouwopgave door de realisatie van 75 appartementen in de sociale huur en komt hiermee ook tegemoet aan de wens om een duurzaam en kostenbesparend gemeentehuis te bouwen.

We vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers uit onze gemeente kunnen meedenken over dit nieuwe gemeentehuis. Daarom werd op 11 september een eerste informatieavond georganiseerd. Een kort verslag van deze avond is terug te lezen op de website van de gemeente. Tijdens deze avond werd toegelicht waarom gekozen is voor nieuwbouw, werden twee opties voor de locatie gepresenteerd en werd de planning doorlopen. Ook het belang van participatie werd benadrukt en er was ruimte om vragen te stellen.

Naar aanleiding van vragen die tijdens deze avond over de twee mogelijke locaties zijn gesteld, wordt nu onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van nog een alternatieve locatie.

Oproep

We willen ervoor zorgen dat het nieuwe gemeentehuis een weerspiegeling wordt van de wensen en behoeften van onze gemeenschap. Dat is waar uw hulp onmisbaar is. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de klankbordgroep, een diverse groep van betrokken inwoners, ondernemers en ook medewerkers van de gemeente Buren. Uw inbreng is van onschatbare waarde!

We vragen deelnemers om aanwezig te zijn bij een aantal bijeenkomsten en mee te denken. De bijeenkomsten worden geleid door een onafhankelijke gespreksleider.

Als lid van de klankbordgroep kunt u het volgende verwachten:
🤝 Actieve betrokkenheid bij het proces.
🗣 Meedenken over voorstellen en alternatieven.
🏡 Visies, ideeën, meningen, knelpunten en wensen inbrengen op onderdelen van het ontwerpproces.
📆 Regelmatige updates en inzicht in de projectvoortgang.

Onderwerpen waarover meegedacht kan worden zijn bijvoorbeeld*:
🏛️ De inrichting van de publieke ruimte / entree, passend bij het dienstverleningsconcept: hoe worden inwoners en andere bezoekers straks ontvangen in het nieuwe gebouw?
📣 Huisvesting van het bestuur: hoe zorgen we voor een toekomstbestendige en effectieve inrichting van het publieke debat?
📍 Locatie en uiterlijk: waar komt het gebouw te staan op het terrein van het huidige gemeentehuis en hoe gaat het er uit zien?
🌳🚗🚲 Buitenruimte: inrichting van groen en water, parkeren van auto’s en fietsen, laadfaciliteiten, bereikbaarheid en toegankelijkheid, inrichting voorplein
✨ Identiteit en uitstraling van het gebouw en het interieur: wat maakt het gemeentehuis ‘typisch Burens’? Wat maakt dat bezoekers zich er welkom voelen?

* In overleg met de architect en de procesbegeleider van de klankbordgroep kunnen de precieze onderwerpen bij de start van de ontwerpfase worden aangepast.

Wilt u dat uw stem gehoord wordt? En wilt u meewerken aan het ontwerp van een gemeentehuis waar we allemaal trots op kunnen zijn? Meldt u zich dan nu aan voor de klankbordgroep door een mail te sturen naar nieuwbouwgemeentehuis@buren.nl o.v.v. uw naam en adres.

We kijken er naar uit om dankzij de waardevolle input van inwoners en ondernemers een compact, duurzaam en toekomstbestendig gemeentehuis te realiseren.

Gerelateerde onderwerpen