Spring naar content

Projecten zonne- en windenergie

De raad heeft op 15 juni 2021 beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van zonne- en windenergieprojecten. Het gaat dan om:

  • Ruimtelijke kaders*: mogelijkheden en voorwaarden voor de inpassing van zonne- en windenergie in het landschap en het zoekgebied voor grootschalige initiatieven. Hierin staan ook de voorwaarden van Local4Local initiatieven benoemd.
  • Participatie kaders: mogelijkheden en voorwaarden voor deelname van inwoners aan initiatieven en lokaal rendement.
  • Kaders lokale initiatieven: mogelijkheden en voorwaarden voor ontwikkeling van lokale en innovatieve initiatieven inclusief drijvende zonnepanelen op water.

Beleidskaders bekijken
De beleidskaders kunt u bekijken via downloads, rechts op deze website. In deze kaders maken we verschil tussen grootschalige initiatieven en kleinere lokale initiatieven voor de opwek van zonne- en windenergie. De grote projecten (> 10 hectare) komen samen op één plek in de gemeente. Zo verstoren we de rest van het landschap in Buren niet. Dit gebied noemen we: het zoekgebied. Daarnaast is er op andere plekken ruimte voor kleinere, lokale en innovatieve, projecten kleiner dan 10 hectare.

Ruimte voor Local4Local initiatieven
Op 24 oktober 2023 stelde de raad ruimte beschikbaar voor Local4Local initiatieven. Het gaat hierbij om 25 ha buiten het zoekgebied. Meer informatie vindt u bij ‘Lokale initiatieven en Local4Local’ initiatieven onderaan deze pagina. Vanaf 1 januari 2024 gaan nieuwe landelijke regels in voor het gebruik van agrarische en natuurgronden voor het ontwikkelen van zonnevelden.

*ERRATUM: Op pagina 22 moet vormvrije RES gelezen worden als vormvrije MER (23-11-2023).

Wilt u een initiatief aanmelden, lees dan eerst de mogelijkheden en voorwaarden door. Uw initiatief dient te voldoen aan de drie gestelde beleidskaders die u hierboven kunt downloaden.

Wilt u een initiatief aanmelden, lees dan eerst de mogelijkheden en voorwaarden door. Initiatieven die binnen de drie gestelde beleidskaders passen, kunt u mailen naar regiekamer@buren.nl. Voeg daarbij:

  • Een beschrijving en onderbouwing van uw plan/initiatief dat een duidelijk beeld geeft;
  • Een motivatie dat uw plan/initiatief binnen de criteria past van de ruimtelijke kaders, participatiekaders en indien van toepassing de kaders voor lokale en/of innovatieve initiatieven;
  • Uw contactgegevens;
  • Gegevens van mede initiatiefnemers.

Wanneer het maximum aantal hectare voor initiatieven is bereikt, nemen wij geen nieuwe initiatieven in behandeling.

Een Bibob-procedure kan onderdeel uitmaken van de verdere behandeling van een initiatief.

Grootschalige initiatieven voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie zijn projecten van meer dan 10 hectare. Het zon- en windbeleid beschrijft de voorwaarden voor de plaatsing van windmolens en grote zonnevelden (>10 hectare). De grote projecten komen samen op één plek in de gemeente, zodat de rest van het landschap in Buren niet wordt verstoord. Dit gebied noemen we: het zoekgebied. 

Specificatie zoekgebied

A15 tot de Panderweg met de begrenzing westelijk bij de Vogelenzangseweg en oostelijk via Veldstraat en Zilverlandseweg.

Voorbehoud door raad: afzien van grootschalige windenergie in Buren

Op 17 juni heeft de raad via een aangenomen amendement besloten om in Buren bij de inbreng in RES 1.0 geen windmolens te plaatsen en meer zonne-energie. Het gaat dan om:

  • 20 hectare meer zon op dak in plaats van grootschalige windenergie in het zoekgebied.
  • 10 hectare zonne-energie als vervanging voor de Burense windmolen in het zoekgebied Medel.

Waar de ruimte voor deze vervangende 10 hectare gevonden moet/kan worden, moet nog door het college en/of de raad bepaald worden.

In de gemeente Buren is naast grootschalige initiatieven ook ruimte voor kleinere projecten (<10ha) en Local4Local initiatieven.

Lokale en/of innovatieve projecten

Voor een beschrijving van wat onder lokale en/of innovatieve projecten valt, verwijzen wij naar de ‘Kaders lokale en innovatieve initiatieven’. Het gaat hierbij ook om initiatieven voor zon op water. Er was daarvoor 25 hectare beschikbaar gesteld buiten de locaties voor grootschalige initiatieven (de zoekgebieden). Het maximum aantal hectare voor deze initiatieven is bereikt.

Local4Local projecten
Het raadsinitiatief van juli 2023 stelt ruimte voor Local4Local initiatieven beschikbaar. Het gaat om 25 ha buiten het zoekgebied voor zowel zon-op-land als zon-op-water initiatieven. Bij Local4Local initiatieven gaat het om een lokale energiegemeenschap die samen de eigen energievoorziening organiseert. Zij volgen eigen spelregels tegen een prijs die zij ook zelf (samen) in de hand houden. Het initiatief hoeft daarbij niet vanaf de start zelf gefinancierd te zijn.
Commerciële ontwikkelaars kunnen helpen om een goed project op te zetten. Het uiteindelijke doel is dan wel dat zij het eigendom en de zeggenschap over de opgewekte energie helemaal overdragen naar de lokale energiegemeenschap. Lokale initiatieven kunnen op een groot draagvlak rekenen. Daarom gaat Local4Local uit van minimaal 50% lokaal eigendom.

U vindt meer informatie in de beleidskaders:
Beleidskader zon en wind op pagina 18
Ruimtelijke beleidskaders zon en wind op pagina 7

Vanaf 1 januari 2024 gaan nieuwe landelijke regels in voor het gebruik van agrarische en natuurgronden voor het ontwikkelen van zonnevelden.