Spring naar content

Projecten zonne- en windenergie

De raad heeft op 15 juni 2021 beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van zonne- en windenergieprojecten. Het gaat dan om:

  • Ruimtelijke kaders: mogelijkheden en voorwaarden voor de inpassing van zonne- en windenergie in het landschap en het zoekgebied voor grootschalige initiatieven.
  • Participatie kaders: mogelijkheden en voorwaarden voor deelname van inwoners aan initiatieven en lokaal rendement.
  • Kaders lokale initiatieven: mogelijkheden en voorwaarden voor ontwikkeling van lokale en innovatieve initiatieven inclusief drijvende zonnepanelen op water.

Bij de initiatieven en in de voorwaarden maken we onderscheid tussen grootschalige initiatieven en kleinere lokale initiatieven voor de opwekking van zonne- en windenergie. De grote projecten (> 10 hectare) komen samen op één plek in de gemeente, zodat de rest van het landschap in Buren niet wordt verstoord. Dit gebied noemen we: het zoekgebied. Daarnaast is er elders in de gemeente ruimte voor kleinere, lokale en innovatieve, projecten (<10 hectare).

Het maximum aantal hectare voor initiatieven is bereikt. Op 31 mei 2023 verklaarde het college positief te staan tegenover het beschikbaar stellen van 25 hectare (ha) extra ruimte voor de ontwikkeling van zonne-energie in de gemeente Buren. Het gaat dan om ‘Local4Local’ initiatieven. De nieuwe beleidskaders hiervoor worden uitgewerkt en aan de raad aangeboden voor vaststelling. Tot die tijd nemen wij geen nieuwe initiatieven in behandeling.

Beleid voor initiatieven:

Wilt u een initiatief aanmelden, lees dan eerst de mogelijkheden en voorwaarden door. Uw initiatief dient te voldoen aan de drie gestelde beleidskaders die u hierboven kunt downloaden.

Wilt u een initiatief aanmelden, lees dan eerst de mogelijkheden en voorwaarden door. Initiatieven die binnen de drie gestelde beleidskaders passen, kunt u mailen naar regiekamer@buren.nl. Voeg daarbij:

  • Een beschrijving en onderbouwing van uw plan/initiatief dat een duidelijk beeld geeft;
  • Een motivatie dat uw plan/initiatief binnen de criteria past van de ruimtelijke kaders, participatiekaders en indien van toepassing de kaders voor lokale en/of innovatieve initiatieven;
  • Uw contactgegevens;
  • Gegevens van mede initiatiefnemers.

Wanneer het maximum aantal hectare voor initiatieven is bereikt, nemen wij geen nieuwe initiatieven in behandeling.

Een Bibob-procedure kan onderdeel uitmaken van de verdere behandeling van een initiatief.

Grootschalige initiatieven voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie zijn projecten van meer dan 10 hectare. Het zon- en windbeleid beschrijft de voorwaarden voor de plaatsing van windmolens en grote zonnevelden (>10 hectare). De grote projecten komen samen op één plek in de gemeente, zodat de rest van het landschap in Buren niet wordt verstoord. Dit gebied noemen we: het zoekgebied. 

Specificatie zoekgebied

A15 tot de Panderweg met de begrenzing westelijk bij de Vogelenzangseweg en oostelijk via Veldstraat en Zilverlandseweg.

Voorbehoud door raad: afzien van grootschalige windenergie in Buren

Op 17 juni heeft de raad via een aangenomen amendement besloten om in Buren bij de inbreng in RES 1.0 geen windmolens te plaatsen en meer zonne-energie. Het gaat dan om:

  • 20 hectare meer zon op dak in plaats van grootschalige windenergie in het zoekgebied.
  • 10 hectare zonne-energie als vervanging voor de Burense windmolen in het zoekgebied Medel.

Waar de ruimte voor deze vervangende 10 hectare gevonden moet/kan worden, moet nog door het college en/of de raad bepaald worden.

In de gemeente Buren is naast grootschalige initiatieven ook ruimte voor kleinere projecten (<10ha). We noemen dit lokale en/of innovatieve initiatieven. Daarvoor is op dit moment 25 hectare beschikbaar gesteld buiten de locaties voor grootschalige initiatieven (de zoekgebieden).

Voor een beschrijving van wat onder deze initiatieven valt, verwijzen wij naar de ‘Kaders lokale en innovatieve initiatieven’. Het gaat hierbij ook om initiatieven voor zon op water.