Spring naar content

Zonne- en windenergie

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om Nederland duurzamer te maken. Alle gemeenten in Nederland werken hier aan mee. Ook Buren kijkt, samen met u, naar manieren om zonne- en windenergie op te wekken. Op deze pagina leest u daarover meer.

De energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas en steenkolen) naar duurzame energie (bijvoorbeeld zon, wind en aardwarmte). We gaan onze energie op een andere manier opwekken. Het gaat hierbij vooral om de energie die nodig is voor verlichting, apparatuur, het opladen van onze mobiel of het koel houden van onze koelkast.

Die energie wordt nu voor een belangrijk deel opgewerkt door energiecentrales die werken op fossiele brandstoffen. Deze energie is belastend voor ons milieu, dus daar willen we van af. We gaan op zoek naar andere vormen van energie, zoals zonne- en windenergie. Een apart onderdeel van de energietransitie gaat over de energie die nodig is voor koken en verwarming in huis. Dit noemen we de warmtetransitie.

Zonnepanelen op daken leveren duurzame energie op. Dit helpt om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarom gaat de gemeente Buren zonnepanelen op daken actief stimuleren onder de naam ‘actieplan zon op dak’. Steeds vaker wordt er gekozen voor zonnepanelen, omdat het een investering is die zich snel terugverdiend. Zeker met de huidige hoge energietarieven. Zonnepanelen op daken gebruiken geen extra ruimte, zoals bij zonnevelden waar dit wel het geval is. Het levert duurzame energie op en dat hebben we nodig om onze klimaatdoelen te halen. Daarom streeft de gemeente Buren ernaar om in 2025 het aantal zonnepanelen op daken te hebben verdubbeld.

Acties per doelgroep

Het ‘actieplan zon op dak Buren’ onderscheidt vier doelgroepen: woningeigenaren, bedrijven, maatschappelijk vastgoed en huurders. Per doelgroep werkt de gemeente verschillende acties uit die we vanaf 2023 uitvoeren. Woningeigenaren kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan een gezamenlijke inkoop voor zonnepanelen en bedrijven kunnen een energiescan op maat krijgen. De komende tijd gaan we verdere acties per doelgroep uitwerken en in gang zetten, zodat elke doelgroep mee kan doen.

Bekijk hier de samenvatting van het actieplan zon op dak.
Bekijk hier het actieplan zon op dak.

Wilt u zelf aan de slag met het opwekken van energie? Heel goed! Wij helpen u graag verder met de eerste stap. Bekijk hieronder wat onze partners voor u kunnen betekenen.

Gratis advies van het Energieloket
Zijn zonnepanelen een goede investering? Heb ik recht op subsidie? Het Energieloket Buren geeft u onafhankelijk en persoonlijk advies over energiebesparing en opwekking in huis.

Word lid van eCoBuren
Energiecoöperatie eCoBuren is een vereniging van bewoners en ondernemers die zich inzetten voor een verantwoorde en duurzame energietransitie van de gemeente Buren. Leden van eCoBuren kunnen deelnemen aan workshops en projecten voor energiebesparing en energieopwekking. Daarnaast profiteren leden van collectieve inkoopvoordelen en gezamenlijke investeringen. Bezoek de website van eCoBuren en ontdek wat ze voor u kunnen betekenen.

Collectieve inkoopacties zonnepanelen
Bekijk voor de lopende collectieve inkoopacties op de website van eCoburen of de website van de WoonWijzerWinkel.

Warmtefonds: lening voor zonnepanelen
De Energiebespaarlening van het Warmtefonds kunt u inzetten voor de aanschaf van zonnepanelen. Dit geldt voor huizenbezitters en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s).

Bezoek de WoonWijzerWinkel in Tiel
De WoonWijzerWinkel is de grootste winkel voor duurzaam wonen in Nederland. In de showroom in Tiel kunt u terecht voor onafhankelijk en persoonlijk advies. U kunt hier ook verschillende zonnepanelen bekijken. WoonWijzerWinkel helpt bij het aanvragen van vrijblijvende offertes.

Zonatlas Dakcheck
Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? Hoeveel kunnen zonnepanelen opleveren op mijn dak? Doe de dakcheck op www.zonatlas.nl.

Teruglevereren
Als u energie gaat terugleveren, moet u dit zelf via www.energieleveren.nl melden. Dit is een wettelijke verplichting. Zo kan uw energieleverancier de teruggeleverde energie verrekenen. U moet uw zonnepanelen zelf aanmelden, uw leverancier zal u daar ook op wijzen. Meer informatie hierover vindt u op de website van Liander. Heeft u problemen met teruglevering? Kijk dan hieronder bij het thema ‘problemen met teruglevering’.

In de afgelopen jaren ontstonden op steeds meer plekken knelpunten op het elektriciteitsnet, ook in de provincie Gelderland. Hierdoor kunnen zonneparken of windmolens niet meer aangesloten worden, of kunnen grote afnemers geen aansluiting krijgen. Dit geldt zowel voor levering als voor teruglevering op een aansluiting die groter is dan 3x80a (grootverbruikaansluitingen).

Verbetering elektriciteitsnet
Ondanks dat Liander hard werkt om het elektriciteitsnet te verbeteren en te verzwaren, zien we dat de netcongestieproblematiek helaas ook regelmatig voorkomt bij aansluitingen kleiner dan 3x80a (kleinverbruikaansluitingen), waaronder ook woningen. Dit komt voor op zonnige dagen wanneer veel inwoners in dezelfde wijk zonnepanelen hebben, maar er tegelijkertijd weinig stroom verbruikt wordt. Om gevaarlijke situaties te voorkomen worden omvormers bij een bepaald vermogen op afstand uitgeschakeld door de netbeheerder. U kunt op dat moment niet meer terugleveren aan het net. Op die momenten kunt u de opgewekte elektriciteit wel direct zelf verbruiken. Hoe meer elektriciteit er op dat moment direct verbruikt wordt, hoe eerder het net weer in balans is en er weer kan worden teruggeleverd.

Problemen met terugleveren aan het net?
Denkt u terugleverproblemen te hebben? U kunt via de website van Liander controleren of er op dit moment problemen bekend zijn. U kunt via dit formulier een storingsmelding doen. Na het invullen en versturen van het formulier, start Liander met een onderzoek. Zij lezen op afstand de slimme meters uit op dezelfde hoofdleiding als uw aansluiting. Liander geeft aan dat het onderzoek gemiddeld 6 weken duurt.

Op 7 juni 2022 heeft de raad van gemeente Buren in een bijzondere raadsvergadering het coalitieakkoord 2022-2026 van Gemeentebelangen Buren, PCG Buren en CDA Buren ‘Samen voor het Buren van Morgen’ vastgesteld. Daarin staat dat kleine windmolens voor eigen gebruik met een tiphoogte van 25 meter, zonder subsidie van de gemeente, mogelijk zijn.

Op 25 april 2023 stelde de raad het beleidskader voor het plaatsen van kleine windmolens vast. Hiermee weten initiatiefnemers waarmee ze rekening moeten houden bij een aanvraag en kan deze aanvraag eenvoudig worden getoetst.
Beleidskader kleine windmolens

Denkt u erover om met een kleine windmolen duurzame energie op te gaan wekken? Dien dan een principeverzoek in via Principeverzoek ruimtelijke ontwikkeling – Gemeente Buren. Voordat u een principeverzoek indient kunt u voor meer informatie een afspraak maken met de procesregisseur regiekamer van de gemeente. Bent u benieuwd naar ervaringen met kleine windmolens in onze gemeente? Kijk dan op de website van eCoBuren.  

Wilt u uw eigen duurzame energie opwekken door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen? Meer informatie vindt u op de pagina over duurzame subsidies en financieringsmogelijkheden. Er zijn niet alleen subsidies en financieringsregelingen voor woningeigenaren. Ook voor ondernemers, VvE’s en non-profitorganisaties zijn er mogelijkheden.

In de gemeente Buren zijn we volop bezig met de energietransitie. In 2030 willen we 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord en het Gelders Energie Akkoord

Binnen de Regio Rivierenland maken we daarvoor een Regionale Energiestrategie (RES). Daarin staat hoe we in de regio duurzame energie gaan opwekken samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Iedere gemeente in Nederland bekijkt wat ze daaraan kan bijdragen, dus ook onze gemeente. 

Kijk op de website iedereendoetwat.nl voor meer informatie over de RES.

Beleid voor initiatieven
De raad stelde op 15 juni 2021 beleid vast voor de ontwikkeling van zonne- en windenergieprojecten. Op deze pagina leest u daarover meer. Daar vindt u ook de procedure voor het aanmelden van een initiatief.

Drijvend zonnepark de Molenkampen
Meer informatie op www.k3.nl/molenkampen.
Meer informatie op www.ecoburen.nl/molenkampen.  

Drijvend zonnepark Lingepolder
Meer informatie op www.k3.nl/lingemeren.
Meer informatie op www.ecoburen.nl/lingepolder.

Energiepark Echteld Lienden / Zonnepark Panderweg-Oost
Meer informatie op www.energieparkechteldlienden.nl.
Via deze link kunt u inschrijven voor de nieuwsbrief over dit energiepark.

Windpark Goyerbrug, Houten
Meer informatie op: www.windparkgoyerbrug.nl.

Windwinning Culemborg
Meer informatie op www.windwinningculemborg.nl.

Wilt u mee profiteren of participeren in een initiatief? Kijk dan op de website van het initiatief. Op de website van eCoBuren bij ‘projecten’ vindt u ook regelmatig participatiemogelijkheden.

Stichting Omgevingsfonds Buren in de steigers
Zonnevelden in Buren gaan de komende jaren voor veel lokale duurzame energie zorgen. De gemeenteraad heeft bepaald dat de exploitanten van deze zonneparken een bijdrage storten in een ‘Omgevingsfonds’. Mensen die in de buurt van een zonnepark wonen, kunnen straks voorstellen gaan doen en projecten indienen. Die worden dan betaald uit het omgevingsfonds.

Waarom een omgevingsfonds?
Het idee is dat een zonnepark de leefomgeving voor omwonenden negatief beïnvloedt. Bijvoorbeeld door aantasting van het landschap. Het geld in het omgevingsfonds wordt gebruikt voor projecten die de leefomgeving verbeteren. Een op te richten stichting gaat na de zomer het fonds beheren. De gemeente en ook de exploitanten van duurzame energieprojecten nemen geen deel aan de stichting. Dit is participatie van de hoogste orde. In dit geval wil de gemeente Buren dat de inwoners van de gemeente zelf beslissen over besteding van het geld van het omgevingsfonds. Naar verwachting kunnen begin 2023 de eerste projecten worden betaald uit het fonds.

Inwonersrondes zon en wind maart / april 2021

In maart en april 2021 organiseerden we inwonersbijeenkomsten over uw betrokkenheid bij zonnevelden en windmolens. De hoofdonderwerpen van deze bijeenkomsten waren: de specificatie van locaties voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie en de manieren voor inwoners om deel te nemen aan duurzame energieprojecten.

Persbericht

Terugblik inwonersrondes zon en wind

Presentaties

Verslag

Reactie

Dorpenrondes september 2020

Tijdens deze digitale dorpenrondes bespraken we met inwoners de ideeën over zon en wind. We bekeken ook op welke plaatsen windmolens en zonnepanelen zouden kunnen komen. Dit worden de zoekgebieden genoemd.

Verslag dorpenrondes zon en wind (digitale dorpenronde september 2020)