Spring naar content

Zonne- en windenergie

Onze energie wordt nu voor een groot deel opgewekt door energiecentrales die werken op fossiele brandstoffen (olie, aardgas en steenkolen). Dit stoot CO2 uit. Hierdoor warmt de aarde op en stijgt de zeespiegel. We kijken daarom samen naar manieren om duurzame energie op te wekken. Energie uit natuurlijke bronnen zoals zon, wind en water is duurzamer. Ook worden we daardoor onafhankelijker, doordat we onze eigen energie opwekken. We noemen deze verandering de energietransitie. Het doel is om in 2050 alleen duurzame energie te gebruiken. Samen op weg naar een duurzaam Buren!

Wat kunt u zelf doen?

Wilt u zelf aan de slag met het opwekken van energie? Heel goed! Wij helpen u graag verder met de eerste stap. Bekijk hieronder wat onze partners voor u kunnen betekenen.

Gratis advies van het Energieloket
Zijn zonnepanelen een goede investering? Heb ik recht op subsidie? Het Energieloket Buren geeft u onafhankelijk en persoonlijk advies over energiebesparing en opwekking in huis.

Word lid van eCoBuren
Energiecoöperatie eCoBuren is een vereniging van bewoners en ondernemers die zich inzetten voor een verantwoorde en duurzame energietransitie van de gemeente Buren. Leden van eCoBuren kunnen deelnemen aan workshops en projecten voor energiebesparing en energieopwekking. Daarnaast profiteren leden van collectieve inkoopvoordelen en gezamenlijke investeringen. Bezoek de website van eCoBuren en ontdek wat ze voor u kunnen betekenen.

Collectieve inkoopacties zonnepanelen
Bekijk voor de lopende collectieve inkoopacties op de website van eCoburen of de website van de WoonWijzerWinkel.

Bezoek de WoonWijzerWinkel in Tiel
De WoonWijzerWinkel is de grootste winkel voor duurzaam wonen in Nederland. In de showroom in Tiel kunt u terecht voor onafhankelijk en persoonlijk advies. U kunt hier ook verschillende zonnepanelen bekijken. WoonWijzerWinkel helpt bij het aanvragen van vrijblijvende offertes.

Zonatlas Dakcheck
Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? Hoeveel kunnen zonnepanelen opleveren op mijn dak? Doe de dakcheck op www.zonatlas.nl.

Terugleveren
Als u energie gaat terugleveren, moet u dit zelf via www.energieleveren.nl melden. Dit is een wettelijke verplichting. Zo kan uw energieleverancier de teruggeleverde energie verrekenen. U moet uw zonnepanelen zelf aanmelden, uw leverancier zal u daar ook op wijzen. Meer informatie hierover vindt u op de website van Liander. Heeft u problemen met teruglevering? Kijk dan hieronder bij het thema ‘problemen met teruglevering’.

Let op met plug & play zonnepanelen
Het aanschaffen van zonnepanelen vraagt een grote investering. Deze investering verdient u in enkele jaren terug, waarna u nog jarenlang profiteert van de winst over uw zonnepanelen. Toch kan het nog voelen als een te grote stap óf heeft u simpelweg de middelen niet.

Steeds vaker zien we berichten over plug & play zonnepanelen in het nieuws. Deze sluit u zelf eenvoudig aan via een stekker in het stopcontact, zonder aanpassingen te hoeven doen in de meterkast en zonder dat u een installateur nodig hebt.

Aan dit type zonnepanelen zijn echter risico’s verbonden die belangrijk zijn om te vermelden. Als u ze niet goed aansluit, kunnen stroomkabels te warm worden en in het meest extreme geval kunnen ze brand veroorzaken. Experts raden daarom af om meer dan twee plug & play zonnepanelen te nemen. Als u toch plug & play panelen wilt aanschaffen, let dan ten minste op de veiligheid en de verzekering:

  • Controleer de sterkte van het dak. Zeker bij het plaatsen van zonnepanelen met ballast op een plat dak, is het van belang dat de draagconstructie dat kan dragen.
  • Sluit maximaal 600 Watt aan zonnepanelen op één elektrische groep aan. Hierbij gaat het om het vermogen dat uit de omvormer komt. Wilt u meer zonnepanelen, zorg dan voor een separate elektrische groep waar geen apparaten of verlichting op zitten of plaats een PV-verdeler. Een PV-verdeler zorgt dat er geen grote stromen door de kabels kunnen lopen.
  • Plaats de zonnepanelen zo, dat de panelen en omvormers goed geventileerd worden.
  • Zorg ervoor dat stroomkabels en omvormer(s) niet los op een dak liggen, maar droog worden opgehangen. De connectoren en omvormer(s) moeten dus ruim boven het niveau van de noodoverstort (voor regenwater) worden geplaatst. Zorg er verder voor dat connectoren goed gekoppeld zijn en dat kabels niet langs scherpe randen gaan.
  • Leid de kabels via een waterdichte doorvoer naar binnen, liefst een horizontale doorvoer door een buitenmuur of evt. door een afgeschermde verticale pijp die boven het dak uitsteekt en door een dakdekker waterdicht is gemaakt.
  • Sluit de kabels aan op een wandcontactdoos met randaarde.
  • Controleer of in de verzekeringspolis regels over de elektrische installatie en/of zonnepanelen zijn opgenomen.

Geadviseerd wordt om zonnepanelen altijd door een gecertificeerde installateur te laten plaatsen. Installateurs moeten installeren volgens het Bouwbesluit waarin wordt verwezen naar de norm NEN 1010:2020 (Nederlandse Normalisatie Instituut, 2021). Daarin staat dat zonnepanelen niet via het stopcontact aangesloten mogen worden. Ook het ISSO ‘Handboek Zonne-energie’ (HBze, ISSO, 2019), de ‘Handreiking Risicobeheersing Advies veilige PV-systemen’ (Brandweer Nederland, 2020) en de ‘Preventiebrochure voor PV-installaties’ (Verbond van verzekeraars, 2022) verwijzen naar de NEN 1010. Een burger hoeft zich niet te houden aan de NEN1010, waardoor particulieren de plug & play panelen zelf kunnen aanschaffen en installeren. Het is door de eerdergenoemde risico’s verstandiger om de zonnepanelen door een gecertificeerde installateur te plaatsen.

Wilt u uw eigen duurzame energie opwekken door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen? Meer informatie vindt u op de pagina over duurzame subsidies en financieringsmogelijkheden. Er zijn niet alleen subsidies en financieringsregelingen voor woningeigenaren. Ook voor ondernemers, VvE’s en non-profitorganisaties zijn er mogelijkheden.

Warmtefonds: lening voor zonnepanelen
De Energiebespaarlening van het Warmtefonds kunt u inzetten voor de aanschaf van zonnepanelen. Dit geldt voor huizenbezitters en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s).

Wilt u mee profiteren of participeren in een initiatief? Kijk dan op de website van het initiatief. Op de website van eCoBuren bij ‘projecten’ vindt u ook regelmatig participatiemogelijkheden.

Stichting Omgevingsfonds Buren
Zonnevelden in Buren gaan de komende jaren voor veel lokale duurzame energie zorgen. De gemeenteraad heeft bepaald dat de exploitanten van deze zonneparken een bijdrage storten in een ‘Omgevingsfonds Buren’. Mensen die in de buurt van een zonnepark wonen, kunnen voorstellen indienen die de leefkwaliteit vergroten. Die worden dan betaald uit het omgevingsfonds.

Waarom een omgevingsfonds?
Het idee is dat een zonnepark de leefomgeving voor omwonenden negatief beïnvloedt. Bijvoorbeeld door aantasting van het landschap. Het geld in het Omgevingsfonds Buren wordt gebruikt voor projecten die de leefomgeving verbeteren. De stichting Omgevingsfonds Buren gaat met daarin inwoners uit de gemeente gaat beslissen over besteding van het geld van het Omgevingsfonds.

Het Omgevingsfonds Buren is op 5 september 2023 officieel opgericht. We verwachten dat in 2024 de eerste projecten worden betaald uit het fonds. Meer informatie vindt u op www.omgevingsfondsburen.nl.

Op 7 juni 2022 heeft de raad van gemeente Buren in een bijzondere raadsvergadering het coalitieakkoord 2022-2026 van Gemeentebelangen Buren, PCG Buren en CDA Buren ‘Samen voor het Buren van Morgen’ vastgesteld. Daarin staat dat kleine windmolens voor eigen gebruik met een tiphoogte van 25 meter, zonder subsidie van de gemeente, mogelijk zijn.

Beleidskader kleine windmolens
Op 25 april 2023 stelde de raad het beleidskader voor het plaatsen van kleine windmolens vast. Hiermee weten initiatiefnemers waarmee ze rekening moeten houden bij een aanvraag en kan deze aanvraag eenvoudig worden getoetst.
Beleidskader kleine windmolens

Zelf een kleine windmolen plaatsen?
Denkt u erover om met een kleine windmolen duurzame energie op te gaan wekken? Dien dan een principeverzoek in via Principeverzoek ruimtelijke ontwikkeling – Gemeente Buren.* Voordat u een principeverzoek indient kunt u voor meer informatie een afspraak maken met de procesregisseur regiekamer van de gemeente. Bent u benieuwd naar ervaringen met kleine windmolens in onze gemeente? Kijk dan op de website van eCoBuren.  

* Aanvragen voor kleine windmolens worden tijdelijk geparkeerd.
Om een vergunning voor een kleine windmolen te kunnen verlenen is vanuit de provincie een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) vereist. Op dit moment geeft de provincie Gelderland geen Wnb ontheffingen af. De reden daarvan is dat er veel onzekerheid is over de negatieve effecten van windmolens op vogels en vleermuizen. In het noorden van het land wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van erfmolens op vogels en vleermuizen, de provincie Gelderland is bij dit onderzoek betrokken. De provincie hoopt met de resultaten meer inzicht te krijgen in de effecten en mogelijke maatregelen om slachtoffers te voorkomen. De provincie heeft aangegeven dat, totdat er meer duidelijkheid is, er geen andere mogelijkheid dan de aanvragen voor kleine windmolens te parkeren, omdat er tot die tijd geen vergunningen kunnen worden verleend.


Wat gebeurt er in de gemeente en in de regio?

Zonnepanelen op daken leveren duurzame energie op. Dit helpt om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarom gaat de gemeente Buren zonnepanelen op daken actief stimuleren onder de naam ‘actieplan zon op dak’. Steeds vaker wordt er gekozen voor zonnepanelen, omdat het een investering is die zich snel terugverdiend. Zeker met de huidige hoge energietarieven. Zonnepanelen op daken gebruiken geen extra ruimte, zoals bij zonnevelden waar dit wel het geval is. Het levert duurzame energie op en dat hebben we nodig om onze klimaatdoelen te halen. Daarom streeft de gemeente Buren ernaar om in 2025 het aantal zonnepanelen op daken te hebben verdubbeld.

Acties per doelgroep

Het ‘actieplan zon op dak Buren’ onderscheidt vier doelgroepen: woningeigenaren, bedrijven, maatschappelijk vastgoed en huurders. Per doelgroep werkt de gemeente verschillende acties uit die we vanaf 2023 uitvoeren. Woningeigenaren kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan een gezamenlijke inkoop voor zonnepanelen en bedrijven kunnen een energiescan op maat krijgen. De komende tijd gaan we verdere acties per doelgroep uitwerken en in gang zetten, zodat elke doelgroep mee kan doen.

Bekijk hier de samenvatting van het actieplan zon op dak.
Bekijk hier het actieplan zon op dak.

Beleid voor initiatieven
De raad stelde op 15 juni 2021 beleid vast voor de ontwikkeling van zonne- en windenergieprojecten. Op deze pagina leest u daarover meer. Daar vindt u ook de procedure voor het aanmelden van een initiatief.

Overzicht van projecten
Bij het Energieportaal Rivierenland vindt u informatie en cijfers over de energietransitie van RES-Regio Rivierenland. Hier staan de verschillende energieprojecten in hun verschillende fases. Er zijn op dit moment meerdere initiatiefnemers bezig met het ontwikkelen van duurzame energie in onze gemeente.

Een aantal projecten worden ontwikkeld aan de grens van onze gemeente.

Local4Local initiatieven
Het raadsinitiatief van juli 2023 stelt ruimte voor Local4Local initiatieven beschikbaar. Het gaat om 25 ha buiten het zoekgebied voor zowel zon-op-land als zon-op-water initiatieven.

Wat is Local4Local?
Bij Local4Local initiatieven gaat het om een lokale energiegemeenschap die samen de eigen energievoorziening organiseert. Zij volgen eigen spelregels tegen een prijs die zij ook zelf (samen) in de hand houden. Het initiatief hoeft daarbij niet vanaf de start zelf gefinancierd te zijn.
Commerciële ontwikkelaars kunnen helpen om een goed project op te zetten. Het uiteindelijk doel is dan wel dat zij het eigendom en de zeggenschap over de opgewekte energie helemaal overdragen naar de lokale energiegemeenschap.
Lokale initiatieven kunnen op een groot draagvlak rekenen. Daarom gaat Local4Local uit van minimaal 50% lokaal eigendom.

Denkt u er aan om een Local4Local initiatief op te richten? Kijk dan op de zon- en windprojecten pagina voor meer informatie.

In de gemeente Buren zijn we volop bezig met de energietransitie. In 2030 willen we 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord en het Gelders Energie Akkoord

Binnen de Regio Rivierenland maken we daarvoor een Regionale Energiestrategie (RES). Daarin staat hoe we in de regio duurzame energie gaan opwekken samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Iedere gemeente in Nederland bekijkt wat ze daaraan kan bijdragen, dus ook onze gemeente. 

Kijk op de website iedereendoetwat.nl voor meer informatie over de RES.

RES Rivierenland
Gemeente Buren is onderdeel van RES Rivierenland, samen met zeven andere gemeentes. Meer informatie over RES Rivierenland vindt u op www.resrivierenland.nl. RES Rivierenland heeft ook een nieuwsbrief. U kunt via deze link inschrijven.

In het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) verkent de Rijksoverheid waar en hoe ze met steun van de omgeving grootschalig energie kunnen opwekken op Rijksgronden. Het programma treft de voorbereidingen voor energieprojecten door ontwikkelaars. Het doel van programma OER is om de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES) te ondersteunen en de klimaatdoelen te halen.  

Het programma OER is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Rijksvastgoedbedrijf, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.  

Meer informatie vindt u op www.energieoprijksgrond.nl.

Inwonersrondes zon en wind maart / april 2021

In maart en april 2021 organiseerden we inwonersbijeenkomsten over uw betrokkenheid bij zonnevelden en windmolens. De hoofdonderwerpen van deze bijeenkomsten waren: de specificatie van locaties voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie en de manieren voor inwoners om deel te nemen aan duurzame energieprojecten.

Persbericht

Terugblik inwonersrondes zon en wind

Presentaties

Verslag

Reactie

Dorpenrondes september 2020

Tijdens deze digitale dorpenrondes bespraken we met inwoners de ideeën over zon en wind. We bekeken ook op welke plaatsen windmolens en zonnepanelen zouden kunnen komen. Dit worden de zoekgebieden genoemd.

Verslag dorpenrondes zon en wind (digitale dorpenronde september 2020)

In de afgelopen jaren ontstonden op steeds meer plekken knelpunten op het elektriciteitsnet, ook in de provincie Gelderland. Hierdoor kunnen zonneparken of windmolens niet meer aangesloten worden, of kunnen grote afnemers geen aansluiting krijgen. Dit geldt zowel voor levering als voor teruglevering op een aansluiting die groter is dan 3x80a (grootverbruikaansluitingen).

Verbetering elektriciteitsnet
Ondanks dat Liander hard werkt om het elektriciteitsnet te verbeteren en te verzwaren, zien we dat de netcongestieproblematiek helaas ook regelmatig voorkomt bij aansluitingen kleiner dan 3x80a (kleinverbruikaansluitingen), waaronder ook woningen. Dit komt voor op zonnige dagen wanneer veel inwoners in dezelfde wijk zonnepanelen hebben, maar er tegelijkertijd weinig stroom verbruikt wordt. Om gevaarlijke situaties te voorkomen worden omvormers bij een bepaald vermogen op afstand uitgeschakeld door de netbeheerder. U kunt op dat moment niet meer terugleveren aan het net. Op die momenten kunt u de opgewekte elektriciteit wel direct zelf verbruiken. Hoe meer elektriciteit er op dat moment direct verbruikt wordt, hoe eerder het net weer in balans is en er weer kan worden teruggeleverd.

Problemen met terugleveren aan het net?
Denkt u terugleverproblemen te hebben? U kunt via de website van Liander controleren of er op dit moment problemen bekend zijn. U kunt via dit formulier een storingsmelding doen. Na het invullen en versturen van het formulier, start Liander met een onderzoek. Zij lezen op afstand de slimme meters uit op dezelfde hoofdleiding als uw aansluiting. Liander geeft aan dat het onderzoek gemiddeld 6 weken duurt.