Spring naar content

Klimaatvisie en beleid

Het klimaat verandert. Steeds vaker zullen we last hebben van droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. Dit zijn allemaal gevolgen van de klimaatverandering. Het goede nieuws is: we kunnen er iets tegen doen! Iedereen kan zich inzetten voor een duurzame toekomst. Ook als gemeente Buren werken we daar aan mee. Doet u de komende jaren ook mee? Met elkaar maken we Buren samen stap voor stap een stukje duurzamer.

De gemeente Buren wil denken in kansen en mogelijkheden voor iedereen. In de klimaatvisie beschrijven we hoe we de gestelde doelen in het Klimaatakkoord uit 2019 en de Klimaatwet willen halen. Hierin staan vijf belangrijke onderwerpen:

 1. Energietransitie: het opwekken van duurzame energie
 2. Energiebesparende maatregelen voor woningen en bedrijfspanden
 3. Warmtetransitie: verwarming van woningen en bedrijven zonder aardgas
 4. Klimaatadaptatie: het aanpassen van de leefomgeving aan het veranderende klimaat
 5. Circulaire economie: afval gaan zien als grondstof

Ideeën voor de gemeente? Wij stellen het op prijs als u mee wilt praten! Bel 140344 of stuur een e-mail naar duurzaamheid@buren.nl.

De afgelopen jaren heeft de gemeente beleid vastgesteld over verschillende onderwerpen op het gebied van duurzaamheid.

November 2023 – Update ruimtelijke kaders
De raad heeft op 15 juni 2021 beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van zonne- en windenergieprojecten. Dit is een vervolg op de beleidsnota wind en zon. Het gaat dan om:

Bent u initiatiefnemer? Klik hier voor meer informatie over zonne- en windprojecten.

November 2023 – Update beleidsnota zon en wind
De raad heeft op 28 januari 2021 de beleidsnota wind en zon vastgesteld. Deze kaders gaan verder in op de mogelijkheden en keuzes rond zon en wind in de gemeente Buren.In november 2023 is deze geüpdatet met 5 ha extra ruimte voor Essenbos en 25 ha extra voor Local4Localinitiatieven.
Bekijk hier het Beleidskader zon en wind Gemeente Buren 2023 – 2025.

ERRATUM: Op pagina 22 moet vormvrije RES gelezen worden als vormvrije MER (23-11-2023)

31 mei 2023 – Plan besparen, isoleren en meer
Het college stelde dit plan vast. Het gaat over hoe woningen klaar te maken zijn om van het aardgas af te gaan (aardgasvrij-gereed). In het plan staan beleidskaders, maar ook een eerste fase van een uitvoeringsplan. Ook omschrijven we hoe de gemeente inwoners ondersteunt bij dit proces. Het plan omschrijft drie stappen naar aardgasvrij-gereed:

 1. Energie besparen met kleine aanpassingen
  Bijvoorbeeld: radiatorfolie, ledlampen, advies van energiecoach
 2. Grootschalig isoleren
  Bijvoorbeeld: dak-, glas-, vloer- en spouwmuurisolatie
 3. Laatste aanpassingen naar aardgasvrij-gereed
  Bijvoorbeeld: vloerverwarming, elektrisch koken, verzwaring meterkast

Bekijk hier het plan ‘Besparen, isoleren en meer’.

Dit plan is deel van de Warmtevisie Buren met als doel aardgasvrij en energieneutraal in 2050.

30 mei 2023 Startnotitie circulaire economie 2024-2029
De raad heeft op 30 mei 2023 de startnotitie circulaire economie vastgesteld. Deze notitie geeft aan hoe een start wordt gemaakt met de thema’s: duurzaam inkopen en circulair handelen, circulair bouwen, ondernemers ondersteunen en stimuleren, hergebruik stimuleren en afval als grondstof. Deze thema’s worden op basis ambitieniveau (binnen het bestaande budget) verder uitwerkt in een uitvoeringsplan.

Bekijk hier de startnotitie circulaire economie.

25 april 2023 – Beleidskader kleine windmolens
In het coalitieakkoord 2022-2026 staat dat het college kleine windmolens voor eigen gebruik mogelijk wil maken. De raad stelde op 25 april 2023 het beleidskader voor de plaatsing van kleine windmolens in Buren vast. Hiermee weten initiatiefnemers waarmee ze rekening moeten houden bij een aanvraag voor een kleine windmolen en kan deze aanvraag eenvoudig worden getoetst. Daarnaast worden kleine windmolens uitgezonderd van de verklaring van geen bedenking. Hierdoor wordt het proces versneld.
Bekijk hier het Beleidskader kleine windmolens

4 april 2023 – Actieplan zon op dak
Zonnepanelen op daken leveren duurzame energie op. Dit helpt om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarom gaat de gemeente Buren zonnepanelen op daken actief stimuleren onder de naam ‘actieplan zon op dak’. Op 4 april 2023 stelde het college het actieplan zon op dak vast.
Bekijk hier de samenvatting van het actieplan zon op dak.
Bekijk hier het actieplan zon op dak.

22 februari 2022 – Lokale Adaptatie Strategie (LAS)
In de Lokale Adaptatie Strategie (LAS) staat omschreven hoe de gemeente Buren toewerkt naar een klimaatbestendige leefomgeving en hoe dit aansluit op de regionale visie in de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en de samenwerkingsagenda.
Bekijk hier de Lokale Adaptatie Strategie (LAS).

7 december 2021 – De warmtetransitievisie
Op 7 december stemde de raad in met een visie om het ‘anders verwarmen’ in onze gemeente aan te pakken: De Warmtetransitie Buren 2022-2024.
Bekijk hier de Warmtetransitie Buren 2022-2024
Samenvatting: Wat ‘anders verwarmen’ voor u als inwoner betekent

De komende dertig jaar is er veel werk te doen. We werken daarom samen met de regio, buurgemeentes en verschillende organisaties. We moeten samen innovatieve oplossingen bedenken binnen de verschillende onderwerpen.

Het Gelders Klimaatplan

In 2030 stoten we in Gelderland 55% minder CO² uit dan we in 1990 deden. In het Gelders Klimaatplan staat hoe we dat gaan doen. Bijvoorbeeld: verduurzamen van 500.000 huizen in Wijk van de Toekomst, 300.000 elektrische auto’s in 2030, energiebesparing bij bedrijven, een verandering in de landbouw en meer bomen planten. Maar ook: méér mensen op de fiets, in de trein en bus, minder voedselverspilling.

U kunt hier het Gelders Klimaatplan in het kort downloaden.

Regionale Energie Strategie Rivierenland (RES)
De RES is een document waarin we met onze regio (acht gemeenten uit Rivierenland) beschrijven:

 • hoeveel duurzame energie we gaan opwekken met zon en wind
 • hoe we duurzaam warmte gaan opwekken
 • hoe we die nieuwe bronnen aansluiten op het energie- en warmtenetwerk

Het eerste document (RES1.0) is op 1 juli 2021 vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen. Na 2021 evalueert iedere energieregio elke 2 jaar de RES op grond van nieuwe inzichten, innovaties of ervaringen.

Meer informatie over de RES.

Regionale (klimaat)Adaptatie strategie (RAS)
Regio Rivierenland is gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Dit komt door de combinatie van hoog water, kwel en woningen vlak achter de dijk. De provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, de gemeenten en andere organisaties hebben daarom samen de RAS Rivierenland opgesteld. In dit plan staat hoe we de regio beter kunnen beschermen tegen klimaatverandering. Het gaat om deelname van inwoners (participatie), groenvoorziening, ontwerpprincipes, natuur en afspraken met land- en tuinbouw en woningbouwcorporaties. De regio werkt ook aan de bescherming van belangrijke functies tijdens onverwachte noodsituaties. Denk daarbij aan de bescherming van elektriciteitskasten en ondergrondse leidingen tijdens wateroverlast en hitte. Ook moeten de ambulance, brandweer en politie bereikbaar zijn en blijven.

Meer informatie over de RAS.

Duurzaamheid en klimaat is steeds vaker een onderwerp van gesprek in uw woonplaats. Iedereen kan wat doen voor het klimaat. Dat kan iets groots zijn of juist klein, goedkoop of duur. De een laat zijn vloer isoleren, terwijl de ander minder voedsel wil verspillen. Iets doen voor het klimaat doet u op uw manier. Waarmee gaat u aan de slag? Bekijk op www.iedereendoetwat.nl de mogelijkheden of lees het verhaal van een duurzame buur uit onze gemeente.