Spring naar content

Klimaatvisie

Het klimaat verandert. Steeds vaker zullen we last hebben van droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. Dit zijn allemaal gevolgen van de klimaatverandering. Het goede nieuws is: we kunnen er iets tegen doen! Iedereen kan zich inzetten voor een duurzame toekomst. Ook als gemeente Buren werken we daar aan mee. Doet u de komende jaren ook mee? Met elkaar maken we Buren samen stap voor stap een stukje duurzamer.

De gemeente Buren wil denken in kansen en mogelijkheden voor iedereen. In de klimaatvisie beschrijven we hoe we de gestelde doelen in het Klimaatakkoord uit 2019 en de Klimaatwet willen halen. Hierin staan vijf belangrijke onderwerpen:

  1. Energietransitie: het opwekken van duurzame energie
  2. Energiebesparende maatregelen voor woningen en bedrijfspanden
  3. Warmtetransitie: verwarming van woningen en bedrijven zonder aardgas
  4. Klimaatadaptatie: het aanpassen van de leefomgeving aan het veranderende klimaat
  5. Circulaire economie: afval gaan zien als grondstof

Ideeën voor de gemeente? Wij stellen het op prijs als u mee wilt praten! Bel 140344 of stuur een e-mail naar duurzaamheid@buren.nl.

De komende dertig jaar is er veel werk te doen. We werken daarom samen met de regio, buurgemeentes en verschillende organisaties. We moeten samen innovatieve oplossingen bedenken binnen de verschillende onderwerpen.

Het Gelders Klimaatplan

In 2030 stoten we in Gelderland 55% minder CO² uit dan we in 1990 deden. In het Gelders Klimaatplan staat hoe we dat gaan doen. Bijvoorbeeld: verduurzamen van 500.000 huizen in Wijk van de Toekomst, 300.000 elektrische auto’s in 2030, energiebesparing bij bedrijven, een verandering in de landbouw en meer bomen planten. Maar ook: méér mensen op de fiets, in de trein en bus, minder voedselverspilling.

U kunt hier het Gelders Klimaatplan in het kort downloaden.

Regionale Energie Strategie Rivierenland (RES)
De RES is een document waarin we met onze regio (acht gemeenten uit Rivierenland) beschrijven:

  • hoeveel duurzame energie we gaan opwekken met zon en wind
  • hoe we duurzaam warmte gaan opwekken
  • hoe we die nieuwe bronnen aansluiten op het energie- en warmtenetwerk

Het eerste document (RES1.0) is op 1 juli 2021 vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen. Na 2021 evalueert iedere energieregio elke 2 jaar de RES op grond van nieuwe inzichten, innovaties of ervaringen.

Meer informatie over de RES.

Regionale (klimaat)Adaptatie strategie (RAS)
Regio Rivierenland is gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Dit komt door de combinatie van hoog water, kwel en woningen vlak achter de dijk. De provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, de gemeenten en andere organisaties hebben daarom samen de RAS Rivierenland opgesteld. In dit plan staat hoe we de regio beter kunnen beschermen tegen klimaatverandering. Het gaat om deelname van inwoners (participatie), groenvoorziening, ontwerpprincipes, natuur en afspraken met land- en tuinbouw en woningbouwcorporaties. De regio werkt ook aan de bescherming van belangrijke functies tijdens onverwachte noodsituaties. Denk daarbij aan de bescherming van elektriciteitskasten en ondergrondse leidingen tijdens wateroverlast en hitte. Ook moeten de ambulance, brandweer en politie bereikbaar zijn en blijven.

Meer informatie over de RAS.

Duurzaamheid en klimaat is steeds vaker een onderwerp van gesprek in uw woonplaats. Iedereen kan wat doen voor het klimaat. Dat kan iets groots zijn of juist klein, goedkoop of duur. De een laat zijn vloer isoleren, terwijl de ander minder voedsel wil verspillen. Iets doen voor het klimaat doet u op uw manier. Waarmee gaat u aan de slag? Bekijk op www.iedereendoetwat.nl de mogelijkheden of lees het verhaal van een duurzame buur uit onze gemeente.