Spring naar content

Gemeenteraad Buren stelt begroting 2024 vast

10 november 2023, 09:16

De gemeenteraad van Buren stelde donderdag 9 november 2023 de begroting voor het jaar 2024 vast. Met het vaststellen van de begroting geeft de gemeenteraad het college (financiële) kaders mee om het beleid van de gemeente uit te voeren. De fracties Gemeentebelangen, PCG, CDA en VVD stemden in met de door het college voorgestelde begroting, de fracties PvdA/GroenLinks en D66 stemden tegen. De fractie Partij voor de Dieren was niet aanwezig.

Met het vaststellen van de begroting wordt een bedrag vrijgemaakt om te investeren in de gemeentelijke organisatie én om ambities uit het uitvoeringsprogramma te realiseren. Over de precieze plannen van het college om dit bedrag daadwerkelijk in te zetten besluit de gemeenteraad op een later moment.

De fracties van PvdA/GroenLinks en D66 stemden tegen de begroting. Met als voornaamste reden dat de gemeente vooral in zichzelf investeert en niet in de samenleving. De fracties wilden door tegen te stemmen een signaal afgeven dat het anders moet gaan in de gemeente Buren.

Algemene beschouwingen

De raad sprak tijdens de algemene beschouwingen onder andere over woningbouw, de samenwerking met inwoners, veiligheid en cybersecurity en het investeren in de ambtelijke organisatie van de gemeente.

Aandacht voor behouden politiepost Buren

De fracties VVD en PCG vroegen aandacht voor het behoud van de politiepost in Buren. Burgemeester Ostendorp zegde toe te onderzoeken of de politie een plek kan krijgen in het nieuwe gemeentehuis. Mocht dat niet lukken start het college een onderzoek naar andere mogelijkheden.

Inwoners en verenigingen in het zonnetje zetten

De gemeenteraad heeft in een unaniem aangenomen motie het college verzocht om een voorstel voor de raad te maken met daarin richtlijnen om het mogelijk te maken inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisatie uit de gemeente in het zonnetje te zetten. De motie werd door de fractie van Gemeentebelangen ingediend.

De begroting is aangenomen met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen. Een aantal raadsleden was niet aanwezig.